სიახლეები

მთავარი
სიახლეები

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონით, კომპანიებს დაევალათ უზრუნველყონ, საწარმოს სარეგისტრაციო მონაცემების ახალი კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობა.

2024-03-19 15:44:49

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონით, რომელიც 2022 წლის 1 იანვარს ამოქმედდა, კომპანიებს დაევალათ 2025 წლის 1 აპრილამდე უზრუნველყონ საწარმოს ან/და ფილიალის სარეგისტრაციო მონაცემების ახალი კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობა.

ამ მიზნით მარეგისტრირებელ ორგანოს უნდა წარედგინოს:

  • კომპანიის გადაწყვეტილება;
  • სადამფუძნებლო შეთანხმება;
  • ახალ კანონთან შესაბამისობაში მოყვანილი წესდება;

აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საწარმოს უჩერდება რეგისტრაცია, ამის შესახებ მიეთითება რეესტრში და რეესტრიდან ამონაწერი აღარ გაიცემა.

რეგისტრაციის შეჩერება გულისხმობს საწარმოს/ფილიალის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის/პირების  წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების შეზღუდვას, აგრეთვე რეგისტრაციაშეჩერებული საწარმოს მიერ ქონების განკარგვის, საგადასახადო ოპერაციებში მონაწილეობის, საბანკო ანგარიშის მართვის, ახალი ანგარიშის გახსნის, ანგარიშზე არსებული თანხის განკარგვის, კრედიტის აღების  შესაძლებლობის შეზღუდვას.

► მარეგისტრირებელი ორგანო აღნიშნული საწარმოს საიდენტიფიკაციო მონაცემებს აწვდის  შემოსავლების სამსახურს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს და საქართველოში მოქმედ ბანკებს.

► კომპანიის რეგისტრაცია აღდგება ვალდებულების შესრულებისთანავე.

რეგისტრაციის შეჩერების პერიოდშიც ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, 2026 წლის 1-ელი იანვრიდან მარეგისტრირებელი ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას ამ ვალდებულების დამრღვევი მეწარმის რეგისტრაციის ხარვეზიანობის თაობაზე და ადგენს 3-თვიან ვადას ამ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად. თუ საწარმო ამ ვადაშიც არ წარადგენს განცხადებას ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით, მარეგისტრირებელი ორგანო მიიღებს გადაწყვეტილებას მეწარმის ან/და ფილიალის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ.

ჩვენ დაგეხმარებით კომპანიის დოკუმენტაცია მოიყვანოთ  „მეწარმეთა შესახებ კანონთან“ შესაბამისობაში.

ბოლო სიახლეები