საქმიანობის სფერო

მთავარი
საქმიანობის სფერო
საქმიანობის სფერო


test


პრობლემური აქტივების მენეჯმენტი:
 
§  პრობლემურ აქტივებზე ინტენსიური მუშაობა და მისი ანალიზი;
§  კრედიტორებისათვის რეკომენდაციების მიცემა - პრობლემური აქტივების გაჯანსაღების, საჭირო დოკუმენტური თუ ორგანიზაციული პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების კუთხით;
§  პრობლემური აქტივებზე მომუშავე პირებისათვის, განყოფილებების სამუშაო პროცესების ოპტიმიზაციის მიზნით პროცედურების შემუშავებაზე რეკომენდაციები და მათ შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება.
§  პრობლემურ აქტივებზე მომუშავე პირების, განყოფილებების მუშაობის პროცედურების სწორად შესრულების შეფასება;
§  პრობლემური აქტივებზე მუშაობის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და განხორციელება;
§  ინტენსიური მენეჯმენტის ქვეშ მყოფი პრობლემურ აქტივებზე მომუშავე პირების საქმიანობის ეფექტურობისა და პროფესიონალიზმის ასამაღლებლად - კრედიტორისათვის რეკომენდაციები.
§  ვადაგადაცილებული პრობლემური აქტივების კომიტეტის ორგანიზებაზე და ჩატარებაზე რეკომენდაციები.
§  ვადაგადაცილებული პრობლემური აქტივების რესტრუქტურიზაციაზე რეკომენდაციები და  მონაწილეობის მიღება;
§  სასამართლოში არსებული პრობლემური აქტივების მიმართ კოორდინირებული გეგმის ჩამოყალიბებაზე, შესრულებასა და კონტროლზე რეკომენდაციები.
§  პრობლემურ აქტივებზე მომუშავე პირთა ტრენინგები;
§  პრობლემურ აქტივებზე მომუშავე ჯგუფების ჩამოყალიბებაზე რეკომენდაციები;
§  პრობლემური აქტივების უკეთ მართვის მიზნით რეპორტებისა და სოფტების დანერგვაზე რეკომენდაციები, მათ დანერგვაში მონაწილეობის მიღების ჩათვლით.