საქმიანობის სფერო

მთავარი
საქმიანობის სფერო
საქმიანობის სფერო


HR


 • კანცელარიის შექმნა:
  • მონაცემთა ბაზების შექმნა და მოწესრიგება;
  • პირადი საქმეების მოწესრიგება;
  • ბრძანებების მომზადება, HR ფორმების შემუშავება;
  • შრომითი ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება - შრომის კოდექსის ახალი ცვლილებების გათვალისწინებით;
  • თანამდებობრივი ინსტრუქციების მომზადება;
  • შინაგანაწესის მომზადება - შრომის კოდექსის ახალი ცვლილებების გათვალისწინებით.
 •  კვალიფიციური კადრების დაქირავება, რაც მოიცავს:
  • დაქირავების პროცედურის შემუშავებას;
  • სამუშაო აღწერილობების მოწესრიგებაში ხელშეწყობას;
  • კომპეტენციების განსაზღვრა და მათ დანერგვაში კონსულტაციას.
 •  კადრებთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საქმეებზე რეკომენდაციები - რაც ეფუძნებაშრომის კოდექსის ახალ ცვლილებებს, მოქმედ კანონმდებლობას, სასამართლო გადაწყვეტილებების ანალიზს და დამკვიდრებულ პრაქტიკას;
 •   სამუშაოს შეფასების მართვის სისტემის დანერგვა და მასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები;
 •  კადრების განვითარება, ტრენინგები;
 •  სამოტივაციო სისტემების შემუშავება;
 •  რეკომენდაციები CSR მიმართულებით - როგორ გახდეს მიმზიდველი კომპანია როგორც პერსონალისთვის სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებებით, ასევე პიარ კუთხით გარე მომხმარებლისთვის;
 •  თქვენი მოთხოვნისამებრ კვლევები და რეკომენდაციები.